اطلاعات فنی سنگ مرمریت

سنگ مرمریت یک محصول همه کاره است که میتواند در سطوح مختلف ساختمان مورد استفاده قرار گیرد .

Check out all the technical information about this natural substance.

Recommended uses 

Table

view

Interior walls

Outer floors

Interior floors

wash basin

Najaf Abad black marble

Harsin marble

Chinese (Aligoders and Azna)

Limestone

Macchiato Marble

Karako Marble

English